Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mevzuat
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ                                    
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlık ve müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
           
            Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve alt birimleri ile müfettişler ve bölge çalışma merkezlerini kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı ve Ek-31 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Başkan: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanını,
ç) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını,
d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
f) Kanun: 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,
g) Müfettiş: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişi ve polis müfettişlerini,
ğ) Şube müdürü: İlgili şube müdürünü,
h) Şube müdürlüğü: İlgili şube müdürlüğünü,
ifade eder.
 
                                                  
                                                     İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görev Merkezi
 
Kuruluş
MADDE 5- (1) Başkanlık, Genel Müdüre doğrudan bağlı olup bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’de belirtildiği şekilde;
a)   Başkan,
b)   Başkan Yardımcıları,
c)   Bölge Çalışma Merkezleri,
ç) Müfettişler,
d) Başkanlık İdari Büro Amirliği,
e) Şube Müdürlüklerinden oluşur.
 
 
 
Görev merkezi
MADDE 6- (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Denetleme hizmetlerinde etkinliği sağlamak üzere gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışındaki illerde bölge çalışma merkezleri kurulabilir. Bunlar aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
(2) Bölge çalışma merkezlerinde, başkanlıkça verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması amacıyla, bu merkezlerdeki müfettişlerden biri bölge çalışma merkezi sorumlusu olarak Başkanın teklifi Genel Müdürün onayıyla görevlendirilir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
Başkanlığın görevleri
MADDE 7- (1) Başkanlık;
a) Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
b) Ülke genelinde özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik eğitim kurumlarını, alarm izleme merkezlerini, özel güvenlik izni verilen yer ve kişiler ile özel güvenlik görevlilerinin; Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenmelerini sağlamak,
c) Denetim rapor formlarını hazırlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek,
ç) Başkanlığın stratejik hedef ve faaliyetlerini belirlemek, görev alanına giren hizmetlerle ilgili istatistikî verileri tutmak, analizlerini yapmak, denetim sonuçlarını yetkili birimlere iletmek,
d) Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim plan ve programlarını hazırlamak/ hazırlatmak veya bu alanda hizmet satın almak, yurt dışı ve yurt içinde kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerini yürütmek,
e) Başkanlığın teftiş ve denetlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
f) Başkanlık birimlerinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ihtiyaçları belirlemek, gereken araç, gereç ve her türlü donanımın tahsisini sağlamak,
g) Bütçe işlemlerini, personelin maaş ve özlük haklarını, ödüllendirme ve disiplin işlemlerini yürütmek,
ğ) Müfettişlerce yapılacak denetlemelere ilişkin her türlü bilgi ve belgeler ile denetim sonuçlarının takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Ülke genelinde yürütülen özel güvenlik denetleme hizmetlerini değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordineli olarak denetim politikasını belirlemek,
ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 8- (1) Başkan;
a) Başkanlığı yönetmek, temsil etmek ve denetlemek,
b) Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak,
c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlarda, araştırma, inceleme yapmak/yaptırmak,
ç) Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek,
d) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve uygulamak,
e) Yıllık genel denetim programlarını hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
f) Görev alanına giren konularda ortaya çıkan tereddütleri ve müracaatları değerlendirmek,
g) Müfettişlerden gelen denetleme raporlarını ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,
ğ) Başkan yardımcılarını ve denetimlere katılacak müfettişleri görevlendirmek,
h) Başkanlığa atanan müfettişlere, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesini sağlamak,
ı) Eğitim faaliyetlerine katılacak müfettiş ve diğer personeli belirlemek,
i) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yanı sıra Bakan ve Genel Müdür tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve talimatları yerine getirmek,
ile görevli ve yetkilidir.
 
Başkan yardımcılığı
MADDE 9-(1)  Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yeterli sayıda polis başmüfettişi başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Başkan yardımcıları, Başkanlığın görevlerinin yürütülmesinde Başkan tarafından verilecek görevleri yaparlar.
(2)Başkan yardımcıları, gerektiğinde denetlemelerde görevlendirilebilirler.        
 
Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 10- (1) Müfettişler, Bakanlık Makamının onayı ve Başkanın görev emri üzerine;
a) Kanun ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ülke genelinde; özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik eğitim kurumlarını, alarm izleme merkezlerini, özel güvenlik izni verilen yer ve kişiler ile özel güvenlik görevlilerini denetlemek,
b) Denetimleri valilikler ile koordineli olarak gerçekleştirmek,
c) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
 ile görevli ve yetkilidir.
 
Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 11-(1) Müfettişler;
a) Mesleğin ve unvanlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.
b) Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine getirirler, tarafsızlıklarına zarar verecek veya çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak herhangi bir faaliyet veya ilişki içerisinde olamazlar.
c) Müfettişler kendilerine verilen denetim görevini belirlenen süre içerisinde yerine getirirler, suç teşkil eden eylem ve işlemlerle karşılaştıklarında yetkili makamlara bildirirler.
ç) Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde gizliliğe uygun hareket ederler, öğrendikleri sırları yetkili makamlar dışında kimseye açıklayamazlar.
d) Doğrudan ve dolaylı olarak denetimle ilgili olanların hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler ve benzeri diğer davranışlarda bulunamazlar.
e) İnceledikleri belge ve kayıtlarda, denetlediklerini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.
f) Müfettişler; teslim aldıkları, teslim ettikleri veya gönderdikleri bütün yazılar ile tanzim ettikleri denetleme raporlarını ve diğer yazıları müfettişlik mührü ile onaylar, evrak kayıt defterlerine işlerler, özel sayılarını verirler. İletişim için her türlü güvenli kanalı kullanabilirler.
g) Denetimlerde cezai işlem gerektiren hususların dışında mevzuat hükümlerinin uygulanmasında uyarıcı, yol gösterici ve öğretici olmaya çalışırlar.
ğ) Müfettişler, yolluk ve yevmiyelerine esas olacak şekilde göreve gidiş, dönüş, seyahat ve konaklama belgelerini başkanlığa teslim ederler.
h) Müfettişler, denetim görevine gittiklerinde varış ve ayrılışlarını, denetim görevi esnasında görevin yapılmasını engelleyecek durumları başkanlığa derhal bildirirler.
ı) Müfettişler görevlerini yaparken 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket ederler.
 
 
Şube müdürlerinin görevleri
MADDE 12- (1) Şube müdürleri;
a) Şube müdürlüğünü yönetmek, temsil etmek ve kendisine bağlı şube müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
b) Şube müdürlüğü hizmetlerini ilgili birimlerle koordineli ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
c) İş dağılımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
ç) Bürolar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
d) Şube müdürlüğünce yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik yıllık hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,
e) Personelin sorunları ile ilgilenmek, faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, personelin verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı tedbirler almak,
f) Mevzuatla verilen diğer görevler ile başkanlık emir ve talimatlarını yerine getirmek,
ile görevlidir.
 
 
Başkanlık İdari Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 13- (1) Başkanlık İdari Büro Amirliği;
a) Başkanın haberleşmesini, randevularını, ziyaretçi kabul ve toplantı işlemlerini yürütmek,
b) Gelen evrakı almak, evrak sistemine girerek başkana arz etmek, evrakı ilgili birimlere sevk etmek, kayıt ve arşivleme işlemini yürütmek,
c) Başkanlığa yazılı veya elektronik ortamda gelen her türlü evrak ve müracaatın gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,
ç) Koruyucu güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun olarak evrak güvenliğini sağlamak,
d) Başkanlık arşivinde saklama süresi dolan evrakın imhasıyla ilgili işlemleri yapmak,
e) Emniyet bilgi sisteminde bulunan basın bültenini takip etmek, basın yayın organlarında çıkan özel güvenliğe ilişkin haberleri başkana arz etmek,
  f) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtları ve şoförlerini göreve hazır bulundurmak,
  g) Başkanlığın teftiş ve denetlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevlidir.
 
 
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari İşler Şube Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri
 
İdari İşler Şube Müdürlüğünün kuruluşu
MADDE 14- (1) İdari İşler Şube Müdürlüğü;
a) İdari Büro Amirliği,
b) Eğitim ve İnsan Kaynakları Büro Amirliği,
c) Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği,
ç) Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği,
d) Bilgi Teknolojileri Büro Amirliğinden oluşur.
 
İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 15- (1) İdari İşler Şube Müdürlüğü;
a) Başkanlığın stratejik hedef ve faaliyetlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, bu alanda hizmet satın almak, yurt dışı ve yurt içinde kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerini yürütmek,
c) Başkanlık birimlerinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaçları belirlemek, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve her türlü donanımın tahsisini sağlamak,
ç) Bütçe işlemlerini, personelin maaş ve özlük hakları, ödüllendirme ve disiplin işlemlerini yürütmek,
d) Başkanlığın bilgi teknolojileri, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için
gereken işlemleri yapmak,
e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
 
İdari Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 16- (1) İdari Büro Amirliği;
a) Gelen evrakın kayıt, sevk ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
b) Gelen bilgi, belge ve dokümanların koruyucu güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun olarak güvenliğini sağlamak,
c) Gelen genelge ve emirleri personele tebliğ etmek, intikal eden müracaatları değerlendirmek,
ç) Şube brifingi ve faaliyet raporunu hazırlamak, istatistikî bilgileri güncel halde bulundurmak,
d) Emniyet bilgi sisteminde bulunan basın bültenini takip etmek
e) Hizmet taşıtlarını ve şoförlerini göreve hazır bulundurmak,
f) Afet ve acil durumlarla ilgili gerekli tedbirleri almak,
g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,
            ile görevlidir.
 
Eğitim ve İnsan Kaynakları Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 17- (1) Eğitim ve İnsan Kaynakları Büro Amirliği;
  a) Personelin disiplin, performans ve diğer özlük işlemleri ile göreve başlama, izin, istirahat, ilişik kesme ve emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek,
b) Başkanlık nöbet hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
c) Personelin görevlendirme, geçici görevlendirme ve vekâlet onaylarını almak,
ç) Görev alanına giren konularla ilgili olarak toplantı, eğitim ve seminerleri organize etmek, ulusal ve uluslararası toplantı, eğitim ve faaliyetlere katılımı sağlamak,
d) Başkanlık personelinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını tespit ve eğitim planlamasını yapmak ve ilgili birimler ile koordineli olarak yürütmek,
          e) Başkanlık personelinin ödüllendirme ile ilgili işlemlerini takip etmek,
          f) Personel bilgi sisteminde bulunan modülleri güncel olarak takip ederek veri girişi yapmak,
          g) Yargıya intikal eden konularda, gerekli bilgi ve belgeyi süresi içerisinde ilgili birime intikal ettirmek,
ile görevlidir.
 
Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 18- (1) Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği;
a) Başkanlığın stratejik planını ve bütçe teklifini hazırlamak,
b) Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin standartlarını ve birimlerin görev tanımlarını belirlemek,
c) Ödenek gönderme belgesini düzenlemek, ek ödenek veya aktarma talebinde bulunmak, tenkis işlemlerini yapmak,
ç) Başkanlık bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranları ile belirlenen esas ve usullerine uygun olarak kullanılmasına yönelik işlemleri yapmak,
d) Başkanlık personelinin maaş ve diğer mali işlemlerini yürütmek,
e) Personelin özlük durumlarında meydana gelen değişikliklerin, personelin maaşına yansımasını sağlamak, gerekli kesinti ve diğer işlemleri yapmak,
f) Memurlara yapılacak giyecek yardımı uyarınca; mevcut ihtiyacın tespit edilerek, tedariki için ilgili birime bildirmek, istihkak ve dikiş bedellerini hak sahiplerine dağıtmak,
g) Görev alanı ile ilgili istatistik ve analizler yapmak veya yaptırmak, değerlendirmek ve faaliyet raporları hazırlamak,
ğ) Bölge çalışma merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
h) Koruyucu güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun olarak evrak güvenliğini sağlamak,
ı) İç kontrol sistemine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i) Başkanlıkta bulunan destek hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak,
j) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların hizmete hazır bulundurulması iş ve işlemleri ile sürücü onay işlemlerini yürütmek,
k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 19- (1) Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği;
a) Alımlara esas olacak teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak,
b) Mal, malzeme ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek, Taşınır Mal İşlem Belgesi düzenlemek suretiyle kuvve kayıtlarına giriş işleminin yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili işlemleri takip etmek,
c) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
ç) Taşınır malların teslim alınmasını, depolanmasını, giriş ve çıkış kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
d) Taşınır malların muhafaza edildiği depoların fiziki emniyet tedbirlerinin alınması ile taşınır malların muhafazası ve bakım işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
e) Sorumluluğunda bulunan her türlü taşınır malın kayıtlarını usulüne uygun ve erişilebilir şekilde tutmak, bu kayıtlara ilişkin belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
f) Depo stoklarındaki taşınır mallar ve taşınır mal kayıtlarını kontrol ederek ihtiyaç fazlası olanları ilgili birimlere bildirmek,
g) Yılda bir kez depo sayımı yapmak,
ğ) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan mühür ve beratların zimmet kayıtlarını tutmak,
h) Koruyucu güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun olarak evrak güvenliğini sağlamak,
ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
 
Bilgi Teknolojileri Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 20- (1) Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği;
a) Başkanlığın bilgi teknolojileri, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için gereken işlemleri yapmak,
b) Bilgisayarların, iletişim ağlarının ve aksesuarlarının bakım ve onarım işlerini takip ederek çalışır durumda olmalarını sağlamak,
c) Bilgisayar ve ek donanımlarının demirbaş iş ve işlemlerini ve mal hizmet alımlarını yapmak,
ç) Bilgi teknolojilerinin takip ve transfer edilmesine ilişkin işlemler, bu konularda ilgili birimlerle irtibat ve koordinasyonun sağlanması ve personelin bilgilendirilmesini yapmak,
d) Bilgi sistem güvenliğiyle ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almak,
e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme Şube Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
 
Denetleme Şube Müdürlüğünün kuruluşu
MADDE 21- (1) Denetleme Şube Müdürlüğü;
a)İdari Büro Amirliği,
b)Denetleme Büro Amirliği,
c)Araştırma ve Değerlendirme Büro Amirliğinden oluşur.
 
Denetleme Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 22- (1) Denetleme Şube Müdürlüğü;
a) Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
b) Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, alarm izleme merkezlerinin, özel güvenlik izni verilen yer ve kişiler ile özel güvenlik görevlilerinin;  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenmelerini sağlamak,
c) Denetim rapor formlarını ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak ve bu formlar çerçevesinde denetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
ç) Denetimlerde müfettişlerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgelerin temini ile denetim sonuçlarının takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Başkanlık brifingi ve birim faaliyet raporunu hazırlamak, istatistikî bilgileri güncel halde bulundurmak ve gerektiğinde sunmak,
e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
 
İdari Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 23- (1) İdari Büro Amirliği;
a) Gelen evrakın kayıt, sevk ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
b) Gelen bilgi, belge ve dokümanların koruyucu güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun olarak güvenliğini sağlamak,
c) Gelen genelge ve emirleri personele tebliğ etmek, intikal eden müracaatları değerlendirmek,
ç) Şube personelinin izin ve istirahat işlemlerini takip etmek,
d) Sağlık raporu alan personelin raporunu hastalık iznine çevirmek ve aylık olarak ilgili birime raporları göndermek,
e) Emniyet bilgi sisteminde bulunan basın bültenini takip etmek
f) Şube personelinin performans değerlendirmeleri ve diğer özlük işlemlerini yapmak,
g) Hizmet taşıtlarını ve şoförlerini göreve hazır bulundurmak,
ğ) Personel bilgi sisteminde bulunan modülleri güncel olarak takip ederek veri girişi yapmak,
            h) Şube brifingini hazırlamak ve güncellemek,
ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,
            ile görevlidir.
 
Denetleme Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 24- (1) Denetleme Büro Amirliği;
a) Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, alarm izleme merkezlerinin, özel güvenlik izni verilen yer ve kişiler ile özel güvenlik görevlilerinin denetimi ile ilgili yıllık denetleme programı hazırlamak ve onaylarını almak,
b) Müfettişlerin denetleme onayını almak,  alınan onayın ilgili müfettişlere tebliğini, görev dönüşü denetleme raporlarının takibini yapmak,
c) Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, alarm izleme merkezlerinin, özel güvenlik izni verilen yer ve kişiler ile özel güvenlik görevlilerinin müfettişlerce denetlenmelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
ç) Denetleme raporları ve sonuçlarına ait yazışma ve evrakı içeriklerine göre dosyalamak ve arşivlemek,
d) Görev alanına giren konularda intikal eden ihbar, şikâyet veya müracaatları değerlendirmek,
ile görevlidir.
 
Araştırma ve Değerlendirme Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 25- (1) Araştırma ve Değerlendirme Büro Amirliği;
a) Başkanlık brifingi ve birim faaliyet raporunu hazırlamak, görev alanına giren hizmetlerle ilgili istatistikî bilgileri güncel halde bulundurmak ve gerektiğinde sunmak,
b) İdari ve hukuki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, değişiklik teklifleri hazırlamak, değişiklikleri takip etmek,
c) Müfettişlerce yapılan denetlemelerin daha etkin yürütülmesi için önerilerde bulunmak,
ç) Müfettişler tarafından hazırlanan denetleme raporlarının değerlendirilerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
d) Daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen mevzuat ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirerek başkanlık görüşünü hazırlamak,
     e) Başkanlığın görev alanına giren konuların görüşüleceği toplantıları düzenlemek veya katılım sağlamak, toplantı sonuçlarını değerlendirmek ve toplantılar için başkanlık görüşünü oluşturmak,
f) Yargıya intikal eden konularda, gerekli bilgi ve belgeyi süresi içerisinde ilgili birime intikal ettirmek,
g) Başkanlığın görev alanına giren konularda oraya çıkan tereddütlerle ilgili görüş ve önerileri hazırlamak,
ile görevlidir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
İl emniyet müdürlüklerinin sorumlulukları
MADDE 26- (1) Denetleme hizmetinin yürütüldüğü ilin il emniyet müdürlükleri, müfettişlere denetleme faaliyetleri için personel, çalışma yeri, araç ve gereç ile gerekli her türlü desteği ve kolaylığı sağlarlar.  
 
Grup halinde çalışma
            MADDE 27- (1) Grup olarak görevlendirmelerde, grup başkanı denetleme faaliyetini koordine eder.
 
Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
 
OLUR
 
…/…/2013
 
Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Resmi Gazete